Aanpassingswetgeving

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft invloed op veel andere bestaande wetten en regels. Daarom moesten deze voor 1 januari 2020 worden aangepast. Op deze pagina leest u welk werk wetgevingsjuristen van ministeries hiervoor hebben verricht.

Voordat de Wnra in werking kon treden, moesten veel wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen worden aangepast. Dit aanpassingstraject vond plaats op rijksniveau. Wetgevingsjuristen van verschillende ministeries werkten daaraan. U als overheidswerkgever dient zelf zorg te dragen voor eventuele aanpassingen van algemeen verbindende voorschriften, indien u die heeft vastgesteld. Mogelijk kunnen uw juristen daarbij gebruik maken van de informatie op deze pagina. De beleidsdoelstellingen van de normalisering liggen vast in de Wnra; de aanpassingswetgeving heeft slechts ten doel om andere wet- en regelgeving daarmee in overeenstemming te brengen. Bekijk ook de voortgang van het proces rond de aanpassingswetgeving.

Hoofdlijnen van de aanpassingswetgeving

De wetgevingsoperatie is technisch van aard. Dit betekent dat er geen beleidsinhoudelijke aanpassingen worden gedaan, tenzij dat noodzakelijk is om de uitvoering van de Wnra mogelijk te maken. Zo worden bestaande bevoegdheidsverdelingen ten aanzien van het personeel zoveel mogelijk gecontinueerd en wordt daar in wetgeving een bij het privaatrecht passende vorm voor geregeld. De hoofdlijnen van de wetswijzigingen hebben betrekking op de volgende punten: