Wet-en regelgeving voor uitgezonderde groepen

In de wet- en regelgeving met betrekking tot de rechtspositie van uitgezonderde groepen werden wijzigingen aangebracht. Deze zorgen ervoor dat hun rechtspositie met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) inhoudelijk niet verandert. 

Artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 bepaalt met wie een overheidswerkgever geen arbeidsovereenkomst aangaat. De wijzigingen die bij de aanpassingswetgeving in de wet- en regelgeving werden aangebracht, zorgen ervoor dat de rechtspositie van uitgezonderde groepen niet verandert. Zo komen de titels II en IIIa uit de oude Ambtenarenwet niet terug in de Ambtenarenwet 2017. Titel II geeft regels over beslag op en verrekening van de bezoldiging (loon en toeslagen) van ambtenaren. Titel IIIa geeft regels over het doorwerken door ambtenaren na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor beide titels bestonden al soortgelijke regelingen in het privaatrecht. Deze zijn van toepassing op ambtenaren die na 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst krijgen. Voor de uitgezonderde groepen dienen titel II en IIIa echter behouden te blijven. De aanpassingswetgeving voorziet daarin.