Wetstraject voor invoering van de Wnra

De tekst op deze pagina dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

Op 28 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in het Staatsblad bekendgemaakt. Daarmee kreeg het initiatiefvoorstel van CDA en D66 de kracht van wet. De regering treft momenteel de voorbereidingen die nodig zijn om deze initiatiefwet in te voeren.

Om dit te kunnen doen, zal een groot aantal bestaande wetten en regelingen moeten worden aangepast. Als die voorbereidingen zijn getroffen, treedt de Wnra pas in werking en krijgt de wet effect. De definitieve datum van die inwerkingtreding is 1 januari 2020. Hieronder kunt u lezen hoe dit proces van wetgeving op rijksniveau aanpassen er ongeveer uit zal gaan zien. Dit is echter een verwachting; deze tijdsplanning kan tijdens het proces nog wijzigen. We zullen u hierover op de hoogte houden op onze nieuwspagina.

Stand van zaken: aanpassingswetgeving bekrachtigd

In de infographic hieronder ziet u de voortgang van het wetsproces. Onlangs werd de Aanpassingswet en het 2/3 wetsvoorstel (betreffende leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden) aangenomen door de Eerste Kamer en bekrachtigd door de Koning. Bekijk ook dit nieuwsbericht voor de laatste stand van zaken.

Deze figuur hierboven geeft de voortgang van het wetsproces weer. Dit zijn verschillende stappen en de huidige status. De Wnra is in werking getreden. Meer informatie over het wetsproces vind u hier.

Geüpdatet: mei 2019.

Let op: deze planning heeft geen betrekking op de aanpassing van lagere regelgeving (algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten en ministeriële regelingen). Ook is het goed om te weten dat overheidswerkgevers die zelf algemeen verbindende voorschriften hebben vastgesteld, er zelf zorg voor dienen te dragen deze voor 1 januari 2020 aan te passen waar nodig.

Medio 2018: adviesaanvraag Raad van State

De voorstellen voor de invoerings- en aanpassingswetgeving zijn medio 2018 voor advies naar de Afdeling advisering van de Raad van State gestuurd. De Afdeling advisering is de laatste adviseur van de regering over wetsvoorstellen. Zij beoordeelt de voorstellen onder andere op juridische kwaliteit, of het in overeenstemming is met de Grondwet en internationale verdragen, en op uitvoerbaarheid. Dit advies is niet-bindend, maar weegt wel zwaar.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in het najaar van 2018 advies uitgebracht en had geen opmerkingen bij het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra. De Afdeling heeft de regering geadviseerd het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen.

Najaar 2018 en 2019: behandeling in het parlement

De aanpassingswetsvoorstellen zijn in het najaar van 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voorstellen worden eerst behandeld door een commissie van Tweede Kamerleden die in het onderwerp gespecialiseerd zijn. Deze commissie bereidt de plenaire behandeling van de voorstellen voor. De commissie heeft op 14 december 2018 haar Verslag uitgebracht over het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra en daarin schriftelijke vragen gesteld aan de regering. Als de commissie vindt dat de behandeling van de voorstellen voldoende is voorbereid, wordt het voorstel aangemeld voor plenaire behandeling. In haar procedurevergadering van 21 maart 2019 besloot de commissie het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra aan te melden voor plenaire behandeling. In april 2019 is de Aanpassingswet Wnra aangenomen door de Eerste Kamer en bekrachtigd door de Koning.

Tijdens de plenaire vergadering wordt vaak mondeling debat gevoerd over de voorstellen, waarbij Kamerleden amendementen en moties kunnen indienen. Via een amendement kunnen Kamerleden wijzigingen van het wetsvoorstel voorstellen, via moties kunnen Kamerleden de regering oproepen bepaalde acties te ondernemen. Zo kunnen ze haar bijvoorbeeld vragen om bij de wetsuitvoering de vinger aan de pols te houden, of om na verloop van tijd onderzoek te doen naar de uitwerking van de wet.

Tot slot stemt de Tweede Kamer over de aanpassingswetsvoorstellen en eventueel ingediende amendementen en moties. Op 28 maart 2019 aanvaardde de Tweede Kamer het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra als hamerstuk. Over dit wetsvoorstel is in de Tweede Kamer geen mondeling debat gevoerd en er zijn ook geen amendementen of moties ingediend.

Een door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel wordt behandeld in de Eerste Kamer. Ook hier gaat het voorstel eerst langs een commissie, en wordt daarna (plenair) behandeld door de gehele Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer kunnen geen amendementen indienen, maar stemmen na behandeling wel over de aanpassingswetsvoorstellen.

Voorjaar 2019: bekrachtiging

Een door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel wordt behandeld in de Eerste Kamer. Ook hier gaat het voorstel eerst langs een commissie, en wordt daarna (plenair) behandeld door de gehele Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer kunnen geen amendementen indienen, maar stemmen na behandeling wel over de aanpassingswetsvoorstellen. Dat gebeurde op 16 april 2019, en de Eerste Kamer ging op die dag akkoord met de Aanpassingswet Wnra. Op 17 april bekrachtigde de Koning het wetsvoorstel, en op 23 april stemde de Eerste Kamer ook nog in met het zogeheten 2/3-wetsvoorstel (betreffende leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden). Het 2/3-wetsvoorstel betekent dat het wetsvoorstel wijzigingen bevat waarvoor een twee derde meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer vereist is (op grond van artikel 63 van de Grondwet).

Op 16 mei is de Aanpassingswet Wnra in het Staatsblad gepubliceerd (nummer 173), net als de Wet tot aanpassing van wetten betreffende de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden i.v.m. de invoering van de Wnra (Staatsblad 177). Alle benodigde aanpassingen van de Wnra op het niveau van formele wetgeving zijn hiermee gerealiseerd, op een na. Het aparte wetsvoorstel voor normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs is op 24 september 2019 aangenomen door de Eerste Kamer.

1 januari 2020: inwerkingtreding

Vervolgens moet de inwerkingtreding van alle wetten geregeld worden. Dit is de datum vanaf welke zowel de aanpassingswetgeving als de initiatiefwet (Wnra) effect krijgt. De Wnra treedt definitief in werking op 1 januari 2020.